HD – 32291 – Lý – Hàng Lược, Hoàn Kiếm

HD – 32291 – Lý – Hàng Lược, Hoàn Kiếm