HD – 32284 – Toán – Tiếng việt – Ngõ 13 Tả Thanh Oai, Thanh Trì (gần cấu Tó)

HD – 32284 – Toán – Tiếng việt  – Ngõ 13 Tả Thanh Oai, Thanh Trì (gần cấu Tó)